പ്രണയം ജീവിതം,പ്രണയനഷ്ടം മരണവും....

Wednesday, July 7, 2010

പ്രണയം പിടിച്ചുവാങ്ങേണ്ടതല്ല

നിനക്കെന്നോടുള്ള പ്രണയം മടുത്തു എങ്കില്‍ , നീ മറ്റൊരു ഹൃദയം തേടി യാത്രയായി എങ്കില്‍ ഞാന്‍ നിന്നെ പിന്‍വിളിക്കില്ല . പ്രണയം പിടിച്ചുവാങ്ങേണ്ടതല്ല എന്ന് നീ തന്നെയല്ലേ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ... അത് നമ്മള്‍ പോലും അറിയാതെ സംഭവിച്ച ഒരു അലിഞ്ഞു ചേരലായിരുന്നല്ലോ...

ആത്മാവ് ആത്മാവില്‍ ഇടിച്ചിങ്ങുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വേദനയെപ്പറ്റി നീ ഒരുപാടെഴുതിയല്ലോ . എന്നിട്ടും....

നിനക്കതെല്ലാം വായനക്കാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള വെറുംവാക്കുകള്‍ മാത്രമായിരുന്നെന്നോ ?!!

No comments:

Post a Comment